×

مدیریت امور مدرسان

آشنایی با ماموریت ها ی مدیریت برنامه ریزی آموزشی و امور مدرسان 

 

مدیریت امور مدرسان و برنامه ریزی آموزشی به عنوان قائم مقام معاونت آموزشی مرکز بر امور جاری بخش های برنامه ریزی آموزشی ، امور مدرسان  و گروه های آموزشی نظارت می نماید . اهم ماموریت های مدیریت امور مدرسان و برنامه ریزی آموزشی  و دایره امتحانات ، بشرح ذیل می باشد:

برنامه ریزی آموزشی

۱-برنامه ریزی آموزشی مرکز بر اساس درخواست خدمات آموزشی و چارچوب ابلاغی معاونت آموزشی مرکز 

۲-  پی گیری و تامین نیاز های کلاس ها ، کارگاه ها و آزمایشگاه ها بر اساس اعلام گروه های آموزشی 

۳- پیشنهاد برنامه آموزشی به معاونت و شورای آموزشی جهت تصویب 

۴- نظارت بر اجرای صحیح برنامه و ارائه گزارشات ماهانه به معاونت اموزشی 

جذب  مدرسان در مرکز 

۱- دعوت به همکاری مدرسان ،  انتخاب و انعقاد قرارداد همکاری با ایشان 

۲- برنامه ریزی جذب ، تشکیل پرونده ،اعلام نیاز به واحد استانی و پی گیری صدور کد مدرسی داوطلبان تدریس در مرکز 

۳- برنامه ریزی و اجرای جلسات هماهنگی و توجیهی با مدرسان در طول نیمسال 

۴-ارزشیابی ، و ارائه گزارش عملکرد مدرسان به معاونت آموزشی 

۵- پیشنهاد اساتید برتر و برنامه های تشویقی و رفاهی اساتید به معاونت اموزشی 

۶- صدور گواهی حسن انجام کار مدرسان و ارجاع آن به امور مالی 

گروه های آموزشی 

۱- نظارت بر عملکرد گروه های آموزشی 

۲- برگزاری جلسات گروه های آموزشی و ارائه گزارش به معاونت آموزشی 

۳- پیشنهاد و صدور احکام مدیران گروه های آموزشی به معاونت آموزشی 

۴-تشکیل گروه های آموزشی بر اساس رشته های دایر مرکز 

دایره امتحانات 

۱- نظارت بر برگزاری جلسات توجیهی مدرسان در حوزه ارزشیابی و آزمون 

۲- اجرای فرآیند  ازمون های مرکز 

۳- ایجاد دفتر جامع ارزشیابی نیمسال 

۴- ارائه گزارشات مرتبط به معاونت آموزشی