×

سامانه های کارکنان

سامانه جامع آموزشی – هم آوا
سامانه جامع مدیریت منابع -Odoo
سامانه ساتب

همکاران بخش آموزش و امور مالی 

کلیه همکاران 

همکاران بخش آموزش های آزاد 

سامانه درگاه فرهنگی 
سامانه صندوق رفاه دانشجویان
اتوماسیون اداری -چارگون

همکاران بخش امور فرهنگی و اجتماعی 

همکاران بخش امور فرهنگی و امور مالی 

همکاران حوزه ریاست 

پست الکترونیکی آکادمیک

مدیران