×

امور دانش آموختگان

 1. بررسی پرونده های دانش آموختگان جدید از جهت مدارک ثبت نامی و کارنامه های تحصیلی
 2. تنظیم فرم فراغت از تحصیل
 3. پورتال اطلاعات فراغت از تحصیل
 4. پیگیری اطلاعات پورتال شده
 5. صدور گواهی موقت تحصیلی
 6. بررسی تعهدات قانونی و صدور مجوز تحصیلی
 7. کنترل و صدور ریزنمرات تحصیلی
 8. محاسبه مبالغ خرید تعهدات جهت متقاضیان مربوطه
 9. صدور دانشنامه تحصیلی
 10. صدور تاییدیه تحصیلی ( جهت مستخدمین در دوایر دولتی)
 11. صدور تاییدیه مدرک تحصیلی و سوابق تحصیلی ( جهت ادامه تحصیل متقاضیان)
 12. انجام مکاتبات نفرات برترجهت بنیادملی نخبگان واستعدادهای درخشان
 13. صدور تاییدیه تحصیلی جهت سازمان
 14. استعلام از سازمان سنجش به منظور تغییر سهمیه قبولی