×

امور مالی

شرح وظایف امور مالی مرکز 
 1.  انجام کلیه امور مالی مرکز با رعایت قوانین و مقررات مالی ومعاملاتی مرکز و قوانین ومقررات
  ۲.    تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها،پرداختهاواعتبارات وتعهدات،تگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط وحوزه ستاد دانشگاه
  ۳.    رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق ومزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
  ۴.    مصرف اعتبارات مرکز طبق بودجه تفصیلی مصوب و با رعایت قوانین ومقررات مربوط
  ۵.    تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها ومحاسبات کل وتهیه گزارش عملیاتی مالی و ارسال به مراجع ذیربط واخذ تاییدیه و ارسال آن به حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذی صلاح
  ۶.    نظارت بر حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول مرکز وثبت مشخصات کامل اموال در دفاتر ونگهداری حساب اموال در اجرای قوانین ومقررات مربوط به آئین نامه اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
  ۷.    پرداخت کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیص یافته
  ۸.    تهیه گزارشات لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی مرکز و ارائه به مقام مافوق وحوزه ستاد دانشگاه
  ۹.    رسیدگی به اسناد هزینه های مرکز در چارچوب قوانین ومقررات
  ۱۰.    رسیدگی به حسابهای بانکی مرکز و تهیه صورت مغایرت
  ۱۱.    نظارت و کنترل بر وصل و واریز درآمدهای اختصاصی به حساب غیر قابل برداشت در استان
  ۱۲.    همکاری با گروه طرح و برنامه و ارائه اطلاعات هزینه به منظور تهیه وتنظیم بودجه سالانه مرکز
  ۱۳.    استقرار سیستم مناسب جهت کنترل درآمدهای واریزی
  ۱۴.    هماهنگی وتشکیل جلسات وکمیته های مرتبط کاری در جهت وصول بهینه درآمدها
  ۱۵.    سازماندهی فعالیت های مربوط وتقسم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت واختیارات کارکنان تحت سرپرستی
  ۱۶.    نظارت بر تهیه نامه ها،دستورالعمل ها و… ارجاعی از سوی مفام مافوق
  ۱۷.    شرکت در کمیسیونها، سمینارها وجلسات مخلف حسب دستور و تهیه گزارش های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق
ماموریت های کارشناس امور مالی دانشجویان 

۱- ارتباط با پرداخت های الکترونیکی بانکها و رفع اشکال تراکنش های ناموفق

۲- ایجاد تخفیفها و معافیتها در سیستم

۳- ارسال نامه های وضعیت شهریه دانشجویان به ارگانها و سازمانهای متقاضی

۴- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان

۵- تسویه حساب دانشجویان میهمان

۶- ثبت تعرفه شهریه سالیانه

۷- تهیه گزارش های  مورد نیاز در خصوص دانشجویان

۸- لغو تعهد آموزش رایگان

۹- کنترل دسترسی دانشجویان به سامانه هم آوا