×

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی 

 مدیریت منابع انسانی مرکز علمی کاربردی آسانسور سازی دماوند وظیفه تامین منابع انسانی متخصص برای انتصاب در پست های سازمانی تعیین شده توسط دانشگاه را  در چارچوب ابلاغی هیات امنای مرکز را  بر عهده دارد

سیاست های هیات امنا متناسب با اهداف مرکز تعیین می گردد. جهت اجرای این سیاست ها مدیریت منابع انسانی می بایست نیروی انسانی مناسب را بر اساس توانمندی های لازم برای انجام امور و شایستگی های تخصصی و عمومی به کار بگیرد .

 در بیشتر اوقات آموزش پرسنل موجود و بهرمندی از توانمندی های منابع در دسترس راهکاری مناسب برای تامین نیرو است . 

راهکار مناسب دیگر جذب نیروی انسانی جدید با شایستگی هایی است که در بین منابع موجود وجود ندارد به همین سبب مدیریت منابع باید به صورت پیوسته منابع انسانی موجود را تحت ارزشیابی مستمر قرار داده و در صورت لزوم نسبت به  برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و جذب منابع انسانی اقدام نماید . 

شرح ماموریت های  کارشناس منابع انسانی

 

۱-انجام کلیه امور مربوط به استخدام،تبدیل وضعیت استخدامی،ارتقاء، انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی، استعفا، اخراج و…و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه

۲-مطالعه و بررسی و اظهار نظر در رابطه با قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های استخدامی و جاری کشور و تهیه پیشنهادات لازم در این رابطه به مسوولین ذیربط درون و برون سازمانی

۳-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام و…

۴-انجام فعالیت لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارکنان دانشگاه

۵-پیش بینی احتیاجات پرسنلی دانشگاه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

۶-اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر

۷-تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

۸-تهیه گزارش های لازم برای مسئولین مربوط

۹-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

۱۰-انجام مکاتبات با واحدهای داخل دانشگاه و سازمان های خارج از دانشگاه

۱۱-شرکت در جلسه‌ها و کارگروه‌های مختلف  

۱۲-ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های مکانیزه پرسنلی، اتوماسیون اداری و آرشیو دیجیتال

سامانه استخدام – ای استخدام
سامانه استخدام-ایران تلنت

سامانه استخدام -جابینجا

سامانه استخدام – ایران استخدام