×

شورای مشورتی دانشجویان

شورای مشورتی دانشجویان 

شورای مشورتی دانشجویان مرکز علمی کاربردی آسانسورسازی دماوند در راستای زمینه سازی برای ارتباط مؤثر دانشجویان با مرکز و بهره گیری از نظرات و ایده های دانشجویان ، همکاری در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و آماده سازی آنها برای آینده از سال ۱۳۹۰ تحت مدیریت معاونت دانشجویی فرهنگی وقت تاسیس گردیده است . 

آیین نامه شورا  

ماده ۱: اهداف

 • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت، طرح ها و ایده های نوآورانه دانشجویان در زمینه ها ارتقا امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
 • ایجاد فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری و احساس مسئولیت در بین دانشجویان نسبت به امور جاری مرکز 
 • بستر سازی برای تعامل موثر، آگاهانه و علمی دانشجویان با مرکز
 • انتقال مسایل آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشجویان به مدیریت ارشد مرکز 
 • ارایه مشاوره به مدیریت دانشکده در خصوص برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

ماده ۲: اعضای شورا

 • رئیس مرکز 
 • معاون آموزش و پژوهش مرکز 
 • کارشناس دانشجویی فرهنگی مرکز
 • یک نماینده از هر ورودی دوره کارشناسی در هر رشته
 • یک نماینده از هر ورودی دوره کاردانی در هر رشته 

تبصره یک: یکی از اعضای شورای مشورتی دانشجویی به عنوان دبیر شورا وظیفه تنظیم دستور جلسات، هماهنگی تشکیل جلسات، دعوت اعضاء به جلسه، مستندسازی و تهیه صورتجلسه ها را بر عهده دارد.

تبصره دو: اعضای شورای مشورتی دانشجویان نبایـد عضـو هـیچ یـک از تشـکل هـای سیاسـی باشند.

ماده ۳: شرایط عضویت در شورا

 • حداقل یک نیمسال تحصیلی را با موفقیـت در دانشـگاه سـپری کـرده باشـند و سـابقه مشـروطی در پرونـده تحصیلی نداشته باشند
 • حکم قطعی کمیته انضباطی  در مقطع فعلی نداشته باشد . 
 • حداقل یک نیمسال به تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو باقی مانده باشد.
 • فرصت کافی برای حضور در جلسات و فعالیت های تعیین شده را داشته باشند . 

تبصره – به منظور استفاده از پتانسیل نمایندگان گروه ها به عنوان همیار دانشجو ، در بازه زمانی زیر به نوبت از حضور نمایندگان استفاده می شود : 

الف- انتخاب واحد و حذف و اضافه – کمک به اعضای گروه برای انتخاب صحیح واحد ها و همیاری به خدمات آموزشی در خصوص کنترل و ویرایش .

ب- بازه زمانی پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود – راهنمایی دانشجویان جدید ، همیاری به پذیرش جهت ثبت نام و برگزاری جلسه توجیهی هر رشته 

ج- نمایشگاه ها و مراسم  مسابقات – اطلاع رسانی ، هماهنگی و اجرای مراسم .

ماده ۴: نحوه انتخاب اعضا ی شورا

نحوه انتخاب اعضای شورای مشورتی دانشجویان بر اساس انتخابات داخلی در ابتدای هر سال تحصیلی و با نظارت معاونت دانشجویی-فرهنگی مرکز انجام می شود. اعضای منتخب دانشجویی موظف هستند، نظرات و پیشنهادات دانشجویان گروه خود را در خصوص مسائل دانشکده اخذ و به کمیته مشورتی دانشجویی ارائه نمایند.

تبصره یک: کلیه دانشجویان معرفی شده برای مدت یکسال به عضویت این شورا پذیرفته خواهند شد و حکم آنان توسط رئیس مرکز صادر خواهد شد.

تبصره دو: انتخاب متوالی دانشجویان در شورای مشورتی در چند دوره بلامانع است.

ماده ۵: برگزاری جلسات

 جلسات شورا به صورت منظم و هر دو ماه یک بار برگزار می شود. همچنین در صورت نیاز و به پیشنهاد رییس شورا جلسات مازاد برگزار خواهد شد.

ماده ۶: نحوه بهره گیری از تصمیمات جلسات شورا

 مدیریت مرکز  از نظـرات و پیشـنهادات مفید و کاربردی دانشجویان که از طریق کمیته مشورتی دانشجویی دریافت می نمایند، استقبال و تصمیمات مقتضی را جهت عملیاتی نمودن آنها اتخاذ می نمایند.

اعضای شورای  مشورتی دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دانشجویان زیر در انتخابات شورای مشورتی دانشجویان که در ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ توسط معاونت دانشجویی فرهنگی مرکز  و از طریق صندوق رای الکترونیکی برگزار شد ، 

انتخابات بعدی شورا در آذر ماه ۱۴۰۳ برنامه ریزی و برگزار خواهد شد .  

مدیریت ایمنی ، حفاظت و محیط زیست 

ورودی : ۴۰۲۱

نام نماینده :  ( برکناری نماینده – آیین نامه)

۵/۵

مهندسی آسانسور و پله برقی 

ورودی : ۴۰۲۱

نام نماینده : رامین اعظمی 

۵/۵

مهندسی آسانسور و پله برقی 

ورودی : ۴۰۱۱

نام نماینده : داود قهرمانلو 

۵/۵

مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی 

ورودی : ۴۰۱۱

نام نماینده : مرتضی جاوید مهر

۵/۵

مهندسی آسانسور و پله برقی 

ورودی : ۴۰۰۲

نام نماینده : علی دارابی نژاد

۵/۵

کاردانی مدیریت کسب و کار 

ورودی : ۴۰۱۲

نام نماینده : زهره باقری 

۵/۵

کاردانی  آسانسور و پله برقی 

ورودی : ۴۰۱۱

نام نماینده : سعید نوروزی

۵/۵

کاردانی فنی مکانیک خودرو 

ورودی : ۴۰۱۱

نام نماینده : زهرا هاجری 

۵/۵

کاردانی حسابداری مالی 

ورودی : ۴۰۰۲

نام نماینده : الهه عباسی 

۵/۵

کاردانی برق – برق صنعتی 

ورودی : ۴۰۰۲

نام نماینده : مجید تورقانی فراهانی

 

۵/۵