×

سامانه های مدرسان

سامانه جامع آموزشی – هم آوا 
سامانه جامع مدیریت منابع Odoo
سامانه جلسات مجازی-اسکای روم

خدمات قابل ارائه این سامانه به مدرسان

۱- تایید دروس ارائه شده از سوی مرکز

۲- دریافت برنامه هفتگی تدریس 

۳- ثبت نمرات پایان ترم 

۴- پاسخ به درخواست بازنگری نمرات

خدمات قابل ارائه این سامانه به مدرسان

۱- امضای الکترونیک قرارداد همکاری 

۲-مشاهده فیش حقوقی 

۳- مکاتبات اداری و اطلاعیه ها

خدمات قابل ارائه این سامانه به مدرسان

۱-حضور در جلسات آنلاین امور مدرسان

پست الکترونیکی آکادمیک

خدمات این سامانه به اساتید تمام وقت مرکز 

۱- ذسترسی به  ایمیل آکادمیک دانشگاه