×

دفتر کارآفرینی

مقدمه :

درس کارورزی  در تابستان نخستین ترم ورود و تابستان بعد از آن  دانشجو به مرکز و به منظور آشنایی دانشجو با محیط واقعی کار و آزمودن مطالب آموزش داده شده در جهت اجرای یک پروژه شبیه سازی شده در محیط واقعی برگزار می گردد.. به این منظور دانشجو با همراهی مدرس و هماهنگی کمیته کار آفرینی مرکز اقدام به انتخاب یک موضوع مصوب در راستای رشته تحصیلی خود نموده و با راهنمایی مدرس ابتدا  اقدام به تهیه یک طرح پیشنهادی برای اجرای پروژه در یک محیط کار واقعی می نماید . کمیته کارآفرینی پس از تایید مکان کارورزی و همچنین طرح پیشنهادی دانشجو ، مجوز شروع کارورزی را صادر می نماید . دانشجو موظف است در راستای اهداف آموزشی و مطابق با طرح پیشنهادی مصوب خود به صورت هفتگی با مدرس خود در ارتباط باشد. مدرس جهت آماده سازی دانشجو برای گزارش نهایی ، جلساتی را تحت عنوان ارائه گزارش پیشرفت یک ماهه اول و یک ماهه دوم برگزار می نماید و در این جلسات دانشجو موظف است گزارش کار خود را در چارچوب تعیین شده و با کمک پاورپوینت ارائه و سئوالات مدرس و حضار پاسخ دهد . مدرس در هر یک از این جلسات ایرادات دانشجو را به وی اعلام و او را برای رفع این ایرادات راهنمایی می کند . در پایان ، دانشجو گزارش خود را مطابق شیوه نامه کامل نموده و مدرس بر این امر نظارت دقیق خواهد داشت . گزارش کار به همراه محصول جهت ارزشیابی نهایی تحویل مدرس می گردد. مدرس بر اساس شاخص های مشخص شده و شیوه نامه ارزشیابی را انجام و امتیاز مورد نظر را اعلام می نماید . کمیته صحت ارزشیابی را بررسی و نظر خود را اعلام و نمره دانشجو قطعی می گردد.