×

برنامه استراتژیک مرکز

راهبردهای کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 1. تاکید بر تقسیم کار ملی در حوزه­های مهارتی آموزش عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی  کاربردی به­عنوان یکی از مهمترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور
 2. توسعه ساز و کارهای ارزیابی مستمر قابلیت­های دانشگاه با همکاری بخش­های(دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی) : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر با تاکید بر کارایی بیرونی  و اثربخشی
 3. بسط سازوکارهای بهره ­برداری از ظرفیت­های نیروی انسانی تکنولوژیست، صنعتگر و کارآفرین بخش­های : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر به عنوان مدرس به­ویژه در حوزه های عملی و مهارتی
 4. هدایت اجرای برنامه­های درسی به سمت میدانی با مشارکت بخش­های صنعت، خدمات ، کشاورزی، فرهنگ وهنر
 5. توسعه مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی با بخش غیردولتی و دولتی در طراحی و تدوین برنامه­های درسی و آموزشی و اجرای آموزش
 6. توسعه فضای آموزش­های شایستگی محور و شغل­مدار و متناسب با نیازهای شاغلین و جویندگان کار
 7. حمایت از محققان، مدرسان  و دانشجویان در تولید و انتقال فناوری و انجام پژوهش­های کاربردی و توسعه­ای در حوزه­های مرتبط با مزیت­های دانشگاه  جامع علمی کاربردی
 8. توجه به خودکفایی دانشگاه  جامع علمی کاربردی در برخورداری از نیروی انسانی با کیفیت متناسب با ماموریت­گرایی حرفه­ای
 9. تاکید بر بومی گزینی و تربیت برای بوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 10.  زمینه سازی برای جلب سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش­های علمی کاربردی
 11.  ایجاد سازوکارهای استانداردسازی توسعه دانشگاه و نحوه پذیرش دانشجو معطوف به غنی ­سازی برنامه ها و تجمیع دوره ها و ایجاد رشته­های جدید و فناور ­محور
 12.  تفویض اختیار بیشتر به واحدهای استانی دانشگاه مطابق با چارچوب­های مصوب هیات امناء
 13.  تنوع بخشی به ساز و کارهای توسعه ناظر بر مولفه های اساسی در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)
 14.  توسعه گفتمان و دانش دیپلماسی مهارتی با تاکید بر تدوین برنامه ها و فرایندهای بین المللی سازی دانشگاه