درخواست تسهیلات تخفیف شهریه

درخواست تسهیلات تخفیف شهریه

این فرم برای تسهیل جمع آوری درخواست های تخفیف شهریه دانشجویان مرکز و جلوگیری از اتلاف وقت و مراجعه حضوری به امور مالی طراحی شده است . کل فرآیند بررسی درخواست ها بصورت خودکار و با حفظ محرمانگی انجام و نتیجه آن در سامانه هم آوا اعمال می گردد.
شرایط تخفیف برای دانشجویان برتر آموزشی و دانشجویی فرهنگی پیش بینی شده است . از آنجاییکه تخفیفات از محل منابع داخلی مرکز و حامیان مالی مرکز تامین می گردد ، تصمیم گیری در اینخصوص با کمیسیون شهریه مرکز است . و این امکان با افتخار به دانشجویان برتر مرکز تخصیص خواهد یافت.

بنابر این قبل از تکمیل این فرم مطمین شوید شرایط استفاده از این تسهیلات را دارا هستید !