درخواست تقسیط شهریه

درخواست تقسیط شهریه

این فرم برای تسهیل جمع آوری درخواست های تقسیط شهریه دانشجویان مرکز و جلوگیری از اتلاف وقت و مراجعه حضوری به امور مالی طراحی شده است . کل فرآیند بررسی درخواست ها بصورت خودکار و با حفظ محرمانگی انجام و نتیجه آن در سامانه هم آوا اعمال می گردد.
از آنجاییکه مسیر مناسب دریافت وام دانشجویی برای کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور از طریق صندوق رفاه دانشجویان هموار است و از سویی منابع مالی مرکز برای تقسیط محدود ، لذا تصمیم گیری در خصوص درخواست شما بر اساس امتیاز بندی شاخص هایی است که در شیوه نامه مربوطه مشخص شده است . بنابر این قبل از تکمیل این فرم مطمین شوید شرایط استفاده از این تسهیلات را دارا هستید !