×

امور پشتیبانی

اهم شرح وظایف اداره  امور عمومی و پشتیبانی

 

۱- انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف

۲-  انجام امور تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

۳- انجام تدارکات لازم جهت تامین سوخت، آب و برق، حفظ وسایل و تجهیزات دستگاههای تاسیساتی، حرارتی و ارتباطی

۴- تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر کالا و اسناد خرید

۵- انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار

۶- توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحد ها

۷- اتخاذ تمهیدات لازم سفارش امور چاپی مطابق قوانین و مقررات موجود و ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

۸- نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تاسیسات ، تجهیزات و وسایل و سایر لوازم و انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در موقع بروز حوادث با همکاری حوزه های مرتبط مرکز

سامانه های مرتبط 

سامانه خرید اینترنتی

سامانه جامع تدارکات مرکز