آخرین اخبار :
قبلی بعدی
صفحه اصلی arrow امور آموزشی arrow دبیر خانه شوراي آموزشي
شوراي آموزشي دانشگاه نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 7
بدعالی 
18 تیر 1390 - 21:02
شوراي آموزشي دانشگاهشوراي آموزشي دانشگاه

 

 

صفحه اختصاصی شورای آموزشی دانشگاه

تعاریف

1-مسئول دبیر خانه شورای آموزشی دانشگاه = مسئول دبیرخانه آموزشی دانشگاه شخصی است که درخواست های مختلف آموزشی که می بایست در شورا مورد بررسی قرار گیرند را به صورت کامل از مرجع ارجاع (دانشجو اداره آموزش و ...) دریافت ، در دفتر اندیکاتور شورای آموزشی ثبت و در پرونده شورای آموزشی در نوبت بررسی قرار می دهد . مطابق ساختار سازمانی دانشگاه ، مسئول دفتر ریاست وظیفه مسئولیت دبیرخانه شورای آموزشی را بر عهده دارد. دریافت درخواستهای ناقص جهت طرح در شورا به طور کلی ممنوع می باشد . دانشجو یا سایر ذی نفعان باید زمانی درخواست را به دبیر خانه تحویل نمایند که تمامی مدارک لازم برای طرح در خواست در شورا ضمیمه درخواست باشد. 

 

2-درخواست های آموزشی = درخواستهای آموزشی که در حیطه تصمیم گیری شورا قرار می گیرند مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاه مشخص گردیده است . تصمیم گیری در خصوص این موارد فقط از طریق شورای آموزشی بوده و رای صادره در شورا لازم الاجراء خواهد بود.

درخواستهای قابل طرح  در شورای آموزشی دانشگاه

ü      مرخصی

ü      میهمان

ü      انتقال

ü      تغییر رشته

ü      انتقال توام با تغییر رشته

ü      انصراف دائم از تحصیل

ü      حذف پزشکی

ü      حذف اضطراری

ü      حذف ترم

ü      صدور مجوز ثبت نام با تاخیر

ü      صدور مجوز تخفیفات

ü      معادلسازی                                                                                                                                     شیوه نامه معادلسازی دروس در این دانشگاه 

ü      صدور مجوز فراغت از تحصیل

ü      اخراج دانشجو

ü      صدور مجوز افزایش سنوات تحصیلی

ü      لغو معافیت تحصیلی

ü      صدور مجوز ادامه تحصیل مشروط

ü      صدور مجوز افزایش سنوات تحصیلی (با تایید کمسیون موارد خاص دانشگاه)

ü      صدور مجوز ترمیم معدل (ماده 65)

ü      درخواستهای خاص دانشجویان

 

نحوه دریافت و ثبت درخواست

چنانچه دانشجو هر یک از درخواستهای آموزشی تعیین شده فوق را به دبیر خانه شورای آموزشی دانشگاه ارائه نمود ، مسئول دبیرخانه پس از اطمینان از موضوعیت درخواست و کامل بودن مدارک پیوست درخواست مراتب را در دفتر شورای آموزشی دانشگاه مطایق فرآیند ذیل ثبت و شماره پی گیری مربوطه را به دانشجو تحویل می نماید . پس از این مرحله ، پی گیری روند رسیدگی به درخواست دانشجو از طریق این شماره پی گیری صورت می پذیرد.

 

ü      بررسی اولیه درخواست توسط مسئول دبیر خانه شورای  آموزشی

درخواست باید در فرم های تعیین شده استاندارد کاملا خوانا و بدون قلم خوردگی توسط دانشجو تکمیل و موارد ذیل حتما در ذیل درخواست وجود داشته باشد :

-         اثر انگشت سبابه راست دانشجو

-         امضای دانشجو

-         تاریخ درخواست (تاریخ روز ارائه درخواست به دبیرخانه)

متناسب با هر درخواست مدارک لازم مطابق جدول ذیل می بایست به پیوست درخواست ارائه گردد. درخواستهای ناقص نباید از دانشجو تحویل گرفته شود . (*)

تبصره : چنانچه دانشجو اصرار به تحویل درخواست ناقص به دبیر خانه شورای اموزشی داشت . می بایست از دانشجو در ظهر درخواست ، تعهدی با دست خط وی دریافت نمود . متن این تعهد بشرح ذیل است :

 

اینجانب (نام دانشجو) با علم به وجود نقص در مدارک پیوست درخواست آموزشی خود ، این درخواست را به خواست خود به دبیرخانه تحویل می نمایم . بدیهی است در صورت رد درخواست در شورا هیچ ادعایی در اینخصوص نخواهم داشت .                                 امضاء و اثر انگشت

 

 

3-تقویم شورای آموزشی دانشگاه

در ابتدای هر نیم سال تحصیلی یک تقویم برای برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه تهیه و در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد . جلسات معمولا هر دو هفته یکبار برگزار می گردد.

4-تاریخ موثر در حکم :

تاریخ موثر در صدور احکام شورا ، تاریخ صدور مصوبه یا رای شورا می باشد . لذا تاریخ تحویل درخواست به دبیر خانه شورا در اینخصوص در نظر گرفته نمی شود.

 

5-حکم قطعی :

حکم قطعی به حکمی گفته می شود که قابلیت بازنگری یا تغییر در ان از طرف ذی نفعات ممکن نباشد .

 

6-حکم مشروط:

حکم مشروط به حکمی گفته می شود ، که در زمان صدور رای در متن رای شرطی برای انجام لحاظ گردد که در صورت عدم تحقق شرط ، رای خودبخود از درجه اعتبار ساقط می گردد.

 

7-شروط معمول همراه حکم :

در خصوص احکامی که به صورت مشروط صادر می شوند، تحقق  شروط زیر شرط اجرای حکم است .

ü       مراجعه و پی گیری یا ارائه مدارکی خاص توسط دانشجو تا مهلت تعیین شده .

ü      وصول مجوز یا  اجازه موقت از مراجع بالا تر مانند سازمان مرکزی دانشگاه یا سازمان وظیفه عمومی ناجا یا سازمان اموزش و پرورش و...

ü      عدم تکرار فعلی خاص مانند تخلف انضباطی یا امثالهم ....

ü      هر شرط دیگری که در متن حکم بیاید.

 

-فر آیند ابلاغ و پی گیری اجرای احکام صادره توسط مسئول دبیر خانه شورای آموزشی دانشگاه :

1-     تهیه پیش نویس صورتجلسه: خلاصه نویسی رای صادره و درج شماره مصوبه و شماره جلسه بر روی درخواست آموزشی طرح شده و تعیین رای نهایی شورا در طول جلسه برای هر درخواست.

2-     تهیه صورتجلسه فیزیکی : استفاده از متون استاندارد احکام و تهیه صورتجلسه حاوی تمامی احکام صادره در یک جلسه.

3-     دریافت امضای صورتجلسه : دریافت امضای اعضای شورای آموزشی حداکثر یک هفته پس از برگزاری جلسه شورا

4-     ثبت احکام در سامانه خدمات آموزشی: ثبت خلاصه رای در سامانه و ارسال پیامک حداکثر دو روز پس از برگزاری شورا

5-     بایگانی اصل صورتجلسه فیزیکی : تهیه رونوشت و الصاق آن به درخواستهای آموزشی مطروحه در جلسه و ثبت نتیجه رای و مصوبه در دفتر اندیکاتور شورا حداکثر یک هفته پس از برگزاری شورا

6-      ابلاغ رونوشت صورتجلسه فیزیکی به اداره خدمات آموزشی(آموزش- فارغ التحصیلان) : تحویل  اصل درخواست طرح شده در شورا که ممهور به مهر شورای آموزشی بوده و  شماره مصوبه و شماره جلسه بر روی اصل درخواست به اداره آموزش و دریافت امضای کارشناس مسئول مربوطه جهت اجرای حکم در دفتر اندیکاتور .  

متون احکام  استاندارد  شورا

به دلیل رعایت وحدت رویه و جلوگیری از بروز ابهام در احکام صادره ، در نگارش رای صادره در هر مورد باید عینا از متون استاندارد با فرمت تعریف شده در شیوه نامه مربوطه استفاده شود .

 


دانشجوی محترم ، مسئولیت ارائه درخواست به دبیر خانه شورای آموزشی و پی گیری امور از ابتدای فرآیند تا زمان اجرا تماما بر عهده شما است . عدم اطلاع از قوانین ، عدم پی گیری تا حصول نتیجه به هر دلیل به هیچ وجه رافع مسئولیت شما نیست !!!